REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Herbsecret.pl
dla kupujących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.herbsecret.pl prowadzony jest przez firmę AMC Pharma Limited, 14 Chichester Way, London E14 3EG, United Kingdom, tel.: 0044 207-531-6879, 0044 207-515-5192, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zarejestrowana przez Companies House pod numerem 07675886, nr VAT 131810648.
 2. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: http://www.herbsecret.pl,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
  3. Sprzedawca – AMC Pharma Limited, 14 Chichester Way, London E14 3EG, United Kingdom, tel.: 0044 207-531-6879, 0044 207-515-5192, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zarejestrowana przez Companies House pod numerem 07675886, nr VAT 131810648,
  4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  7. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  10. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – suplementy diety i kosmetyki naturalne,
  11. Dowód zakupu - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
  12. - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.
 3. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym http://www.herbsecret.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
  2. złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną - 801 31 69 51 (koszt jak za połączenia lokalne). W trosce o wygodę Kupujących Sprzedawca udostępnia call centre umożliwiające złożenie Zamówienia drogą telefoniczną w języku polskim.
 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 9. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 1 dzień roboczy.
 10. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 11. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 14 dni roboczych lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

 

§3. PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).
 3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
  1. płatność za pobraniem,
  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy:
   24 1500 1285 1212 8005 7143 0000 (PLN),
   71 1500 1171 1211 7006 5331 0000 (EUR),
   66 1500 1285 1212 8005 7156 0000 (GBP),
  3. płatność internetowa za pomocą systemu płatności Transferuj.pl.
 5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 60 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Produkty wysyłane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności za pobraniem w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia Zamówienia.

 

§4. DOSTAWA

 

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  1. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską pocztą priorytetową,
  2. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską DHL – tylko w przypadku zamówień telefonicznych,
  3. odbiór osobisty – tylko w przypadku zamówień telefonicznych.
 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 5. Jeśli suma zamówienia przekracza 290,- zł, wysyłka jest realizowana na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

§5. REKLAMACJA

 

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres kontaktowy Sprzedawcy w Polsce: AMC Pharma Limited, Al. Grunwaldzka 56, lok 202, 80-241 Gdańsk. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte prze Kupującego,
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera .
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia na adres kontaktowy Sprzedawcy w Polsce: AMC Pharma Limited, Al. Grunwaldzka 56, lok 202, 80-241 Gdańsk.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego https://www.herbsecret.pl/polityka-prywatnosci.html.

 

§8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Unii Europejskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem dla kupujących z terytorium Reczypospolitej Polskiej zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 8.03.2019.

 

Załącznik:

Formularz odstąpienia od umowy

Do jakich krajów wysyłacie przesyłki?

Produkty AMC Pharma są sprzedawane w ten sam sposób na terenie całej Unii Europejskiej. Wszystkie nasze suplementy diety są dystrybuowane zgodnie z prawem europejskim. Posiadamy Świadectwo Wolnej Sprzedaży swoich produktów wydane przez DEFRA.

Jaki jest wasz adres korespondencyjny?

AMC PHARMA LIMITED
BCM, box 4748
LONDON WC1N 3XX
GREAT BRITAIN

Jak długo będę czekać na zamówienie?

Zamówienia realizujemy w ciągu 1 dnia roboczego. Jeżeli zdecydowałeś/aś się na przelew bankowy, musisz pamiętać, że paczka zostanie wysłana dopiero, gdy AMC Pharma otrzyma przelew.

Czy mogę płacić kartą?

W chwili obecnej prowadzimy negocjacje z bankiem, by umożliwić naszym klientom opcję płatności kartą na naszej stronie internetowej.

Czy mogę bezpiecznie stosować wasze suplementy?

Oczywiście. Wszystkie nasze suplementy są diety dystrybuowane zgodnie z prawem europejskim, a stosowane w ich produkcji surowce posiadają certyfikaty i wymagane badania mikrobiologiczne gwarantujące ich jakość i czystość.

Jednocześnie AMC Pharma Limited stoi na stanowisku, iż stosując nasze suplementy diety w żadnym wypadku nie należy rezygnować z leczenia zaordynowanego wcześniej przez lekarza prowadzącego. Prosimy o przestrzeganie zaleconego sposobu użycia suplementów diety.

I. DEFINICJE

 1. 1.Administrator: AMC Pharma Limited, 14 Chichester Way, London E14 3EG, United Kingdom, zarejestrowana przez Companies House pod numerem 07675886, nr VAT 131810648.
 2. 2.Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. 3.Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. 4.Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. 1.Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. 2.Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. 3.Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. 4.Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. 5.Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Uzytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. 1.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. 2.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. 3.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. 4.Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

o nas

AMC Pharma Limited to firma z siedzibą w Londynie specjalizująca się w produkcji i dystrybucji w Europie wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków. Misją firmy jest tworzenie kompletnej oferty produktowej zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami Klientów oraz Farmaceutów.

Priorytety naszej działalności to poprawa zdrowia Klientów stosujących produkty AMC Pharma oraz promowanie zdrowego trybu życia. Nasza oferta skierowana jest do osób w każdym wieku, pragnących dbać o swoje zdrowie i witalność poprzez wzbogacenie diety o niezbędne substancje odżywcze, składniki mineralne i witaminy.

Preparaty AMC Pharma produkowane są ze starannie wyselekcjonowanych surowców pochodzących ze sprawdzonych źródeł i przetwarzanych w warunkach laboratoryjnych. W zakładzie produkcyjnym wdrożony został system HACCP gwarantujący najwyższe standardy bezpieczeństwa naszych wyrobów. Dbamy o wysoką jakość na wszystkich etapach produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów.

Zatrudniamy sztab konsultantów służących poradą telefoniczną Klientom szukającym bezpiecznych metod profilaktyki zdrowotnej. Współpracujący z nami eksperci stale pogłębiają wiedzę z zakresu ochrony zdrowia, suplementacji i technologii, co owocuje sukcesywnym poszerzaniem naszej oferty o nowe, innowacyjne pozycje. Do takich nowatorskich produktów należą zestawy taśm kinezjologicznych w postaci gotowych aplikacji przeznaczonych do samodzielnego stosowania, które wprowadziliśmy na rynek w roku 2015.

Receptury naszych produktów opracowywane są pod kierunkiem prof. zw. n. farm. Jerzego W. Łukasiaka, najwybitniejszego znawcy rośliny vilcacora w Europie, współautora publikacji „Vilcacora w świetle badań naukowych” (Gdańsk 2001). AMC Pharma jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego Vilcacora oraz jedynym producentem oryginalnej vilcacory posiadającej oświadczenia zdrowotne w rejestrze Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Wszyscy konsultanci AMC Pharma są dietetykami, Klienci mogą więc mieć pewność, że otoczeni są specjalistyczną opieką.

Informacje kontaktowe

AMC PHARMA LIMITED
14 Chichester Way
London E14 3EG
Great Britain
tel. (klienci indywidualni): 801 31 69 51
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
  1. administratorem Twoich danych osobowych jest AMC Pharma Limited, 14 Chichester Way, London E14 3EG, United Kingdom, zarejestrowana przez Companies House pod numerem 07675886, nr VAT 131810648;
  2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystaj z formularza kontaktu;
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie, tj. w zależności od wybranej przez Ciebie usługi:
   1. w celu realizacji umowy prowadzenia konta lub umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta lub umów sprzedaży, której jesteś stroną;
   2. w celu realizacji umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, zawierającego m.in. informacje marketingowe i reklamowe administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, której jesteś stroną;
  4. odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora;
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu skorzystania przez Ciebie z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych;
  6. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  7. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  8. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy prowadzenia konta lub umów sprzedaży lub umowy świadczenia usługi wysyłki newslettera;
  9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 3. W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia na próbke suplementu diety poprosimy Cię o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Ci zamówienie oraz móc się z Tobą skontaktować.
  • Adres zamieszkania – jest nam niezbędny do wysyłki zamówionego towaru.
  • Nr telefonu – może być potrzebny w razie konieczności potwierdzenia przekazanych danych teleadresowych.
  • Adres email – pocztą elektroniczną wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie naszej oferty handlowej, pod podany adres może być wysyłany nasz newsletter.
  • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Cookies – nasz serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu.
 4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
  • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania do konta.
  • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie, aby ułatwić Ci w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
  • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych ,możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
 5. Zebranych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.